Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia została powołana w celu realizacji konkretnych potrzeb społeczności lokalnych skupionych wokół wsparcia dzieci i młodzieży z domów dziecka w starcie w dorosłe życie,  wyrównywania szans i działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia skupia się na:

• pomocy dzieciom i młodzieży z domów dziecka w starcie w dorosłe życie,
• rozwoju idei pieczy zastępczej,
• wspieraniu pracowników spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. ich rodzin i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

 

Cele, o których mowa powyżej Fundacja realizuje na terytorium powiatu bielskiego, oświęcimskiego, pszczyńskiego, żywieckiego i cieszyńskiego.