Polityka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. stała się w 2011 roku podstawą do powołania własnej Fundacji. Nazwa fundacji bezpośrednio nawiązuje do założyciela i fundatora oraz podstawowych celów statutowych. Priorytetem działalności fundacji jest wsparcie dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz działania na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniom społecznym.

"Na lepszy start"

To hasło, które przyświeca FUNDACJI GRUPA KĘTY DZIECIOM PODBESKIDZIA od początku jej działalności. Głównym zadaniem Fundacji jest bowiem wsparcie podopiecznych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych. Odbywa się to m.in. poprzez niesienie pomocy wychowankom w zdobywaniu wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, a w konsekwencji także lepszego startu w dorosłe, samodzielne życie. Ideą, do której dąży w swych działaniach Fundacja jest krzewienie idei rodzicielstwa zastępczego.