Przetwarzanie danych osobowych:
Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia informuje, że:
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia z siedzibą przy ul. Warszawskiej 153, 43-300 Bielsko – Biała.

1. Przetwarzamy dane osobowe w następujących sytuacjach:
Organizacja akcji charytatywnych:
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia akcji charytatywnej na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), a także w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO). W przypadku osób niepełnoletnich podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zawsze zgoda przedstawiciela ustawowego.
Zakres danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu oraz inne informacje podane dobrowolnie przez uczestnika akcji charytatywnej, w tym także wizerunek w przypadku wyrażenia zgody.
Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w akcji charytatywnej.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania od Administratora:
– prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
– prawo do sprostowania danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych (za wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie danych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
– prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych (wyłącznie w przypadku zautomatyzowanego ich przetwarzania na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych),
– prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie,
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisu prawa, przez okres wynikający z przepisów prawa.
Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych pomiędzy jej udzieleniem a jej cofnięciem.

Organizacja wydarzeń sportowych:
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu organizacji wydarzeń sportowych (udziału, promocji i relacji z wydarzenia, a także ubezpieczenia uczestników wydarzenia) na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO), także w celu zawarcia umowy ubezpieczenia uczestnika wydarzenia sportowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku osób niepełnoletnich podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zawsze zgoda przedstawiciela ustawowego.
Zakres danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, PESEL i adres oraz wizerunek uczestnika, w przypadku wyrażenia zgody.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w akcji charytatywnej oraz ubezpieczenia uczestnika wydarzenia sportowego.
W przypadku skorzystania z ubezpieczenia, dane osobowe będą dodatkowo ujawniane Ubezpieczycielowi wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania od Administratora:
– prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
– prawo do sprostowania danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych (za wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie danych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
– prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych (wyłącznie w przypadku zautomatyzowanego ich przetwarzania na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych),
– prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie,
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, do czasu przedawnienia roszczeń związanych z organizacją wydarzenia sportowego, a w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisu prawa, przez okres wynikający z przepisów prawa.
Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych pomiędzy jej udzieleniem a jej cofnięciem.

Współpraca z domami dziecka:
Dane osobowe wychowanków domów dziecka są przetwarzane wyłącznie w celu wyłącznie w celu rozwijania pasji, startu w dorosłe życie oraz możliwości uczestniczenia w imprezach kulturalno-sportowych wychowanków domów dziecka na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), a także w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO). W przypadku osób niepełnoletnich podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zawsze zgoda przedstawiciela ustawowego.
Zakres danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, PESEL, adres, dane kontaktowe oraz inne informacje podane dobrowolnie przez wychowanka domu dziecka, w tym także wizerunek w przypadku wyrażenia zgody.
Podanie danych jest niezbędne do skorzystania z pomocy udzielanej przez Administratora..
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania od Administratora:
– prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
– prawo do sprostowania danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych (za wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie danych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
– prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych (wyłącznie w przypadku zautomatyzowanego ich przetwarzania na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych),
– prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie,
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisu prawa, przez okres wynikający z przepisów prawa.
Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych pomiędzy jej udzieleniem a jej cofnięciem.

Wspieranie pracowników spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. ich rodzin i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej:
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wsparcia pracowników spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. ich rodzin i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), a także w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO). W przypadku osób niepełnoletnich podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zawsze zgoda przedstawiciela ustawowego.
Zakres danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu oraz inne informacje podane dobrowolnie przez uczestnika akcji charytatywnej.
Podanie danych jest niezbędne do skorzystania z pomocy udzielanej przez Administratora.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania od Administratora:
– prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
– prawo do sprostowania danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych (za wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie danych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
– prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych (wyłącznie w przypadku zautomatyzowanego ich przetwarzania na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych),
– prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie,
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisu prawa, przez okres wynikający z przepisów prawa.
Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych pomiędzy jej udzieleniem a jej cofnięciem.

Współpraca z dostawcami towarów i usług:
Dane osobowe są przetwarzane, w zależności od podstawy prawnej łączącej Strony w celu:
• zawarcia umowy bądź wykonania jej zapisów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
• podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, w szczególności przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
• realizacji obowiązku prawnego w zakresie obowiązków podatkowych, rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
• realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu własnych towarów, prowadzeniu korespondencji lub udzielaniu odpowiedzi na zapytania zadane przy użyciu danych kontaktowych Administratora oraz na prowadzeniu działań windykacyjnych i rozpatrywania reklamacji w razie takiej konieczności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
• w zakresie danych przetwarzanych podczas wykorzystania platformy ZOOM w celu odbywania spotkań zdalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W przypadku zawarcia umowy ze spółką prawa handlowego lub instytucją, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób uprawnionych do ich reprezentacji oraz osób wskazanych do kontaktu wyłączenie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów oraz prowadzeniem ewentualnych działań reklamacyjnych i windykacyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W takim przypadku dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, zajmowane stanowisko oraz inne dane dostępne w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEIDG) lub podane przez spółkę lub instytucję w celu zawarcia i wykonania umowy.
Zakres danych osobowych obejmuje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane zawarte w publicznie dostępnych rejestrach i źródłach lub podane przez Klienta/Kontrahenta, w tym dane osób uprawnionych do reprezentacji oraz dane pełnomocników oraz dane osób wskazanych do kontaktu.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy lub przedawnienia roszczeń, a także realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i rachunkowych.
Każdej osobie przysługuje:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
– na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
– na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie umowy ;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów klientowi/kontrahentowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Z uwagi na charakter przetwarzania danych osobowych podczas rozmów on-line nie przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Dane zbierane w celach kontaktowych:
Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celach kontaktowych, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych mogą obejmować: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu oraz inne dane podane dobrowolnie przez osobę kontaktującą się z Administratorem.
Dane użytkownika otrzymane poprzez internetowy serwis przeznaczone są wyłącznie na użytek serwisu, a dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, w szczególności osoby zarządzające strona internetową.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem odpowiedzi na kontakt. Okres przechowywania danych kończy się z chwilą upływu okresów przetwarzania danych niezbędnych do dochodzenia, ustalania lub obrony roszczeń.

Pliki cookies:
Zbieramy także w sposób automatycznych pliki cookies („ciasteczka”). Zbierane przez nas pliki cookies nie zawierają informacji identyfikujących lub umożliwiających nam identyfikację użytkowników korzystających z serwisu. Nie podejmujemy też żadnych działań zmierzających do identyfikacji użytkownika.
Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
• „sesyjne” (session cookies) – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania(przeglądarki internetowej);
• „stałe” (persistent cookies) – są to pliki tymczasowe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej np.:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Serwis zbiera i przechowuje informacje dotyczące korzystania z serwisu oraz ich adresy IP. Informacje te zbierane są na podstawie analizy logów dostępowych i wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych i statystycznych związanych z administracją Serwisu internetowego.

2. Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa.
W pozostałym zakresie dostęp do danych osobowych mają także przeszkoleni i upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, w tym także podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia, prawne, doradcze, informatyczne, księgowe, kurierskie lub pocztowe, audytorskie, programistyczne, brokerskie, ubezpieczeniowe.

3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:
Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania ani przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
W razie pytań lub uwag w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Cyganem, e-mail: IODO_csr_grupakety@grupa.kety.com,, tel. 0 694 429 337 lub listownie na adres Administratora.
Zapewniamy, że Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Tomaszem Cyganem, e-mail: IODO_grupakety@grupa.kety.com tel. 694 429 337.